***Przejdź do wersji w języku polskim***

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Kurek Administratieve Dienstverlening VOF

1) Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Kurek Administratieve Dienstverlening VOF (hierna ook te noemen ‘administratiekantoor’).

1.3 Partner: Derde die door de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht wordt bijgestaan.

2) Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle door de opdrachtgever aan het administratiekantoor verstrekte en door deze aanvaarde opdrachten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder zijn aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten mede inbegrepen.

2.2 Door het verstrekken van een opdracht stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het – bij uitsluiting – van toepassing zijn van deze voorwaarden.

2.3 Aanvaarding door of namens administratiekantoor van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de hand wijzing van die voorwaarden.

3) Aanvang, duur, uitvoering en beëindiging van de opdracht

3.1 De overeenkomst komt tot stand door in beginsel schriftelijke aanvaarding door het administratiekantoor. Aanvaarding geschiedt in beginsel met een schriftelijke opdrachtbevestiging. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. In geval van twijfel geeft het feitelijk verrichten van werk de doorslag.

3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.3 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan het administratiekantoor. Dit geldt ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (“BW”) zijn uitdrukkelijke niet van toepassing op de door of namens het administratiekantoor aanvaarde opdrachten.

3.4 Het administratiekantoor zal bij de uitvoering van de opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het administratiekantoor staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat.

3.5 Het staat administratiekantoor uitdrukkelijk vrij om partners voor de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Dit gebeurt echter alleen met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft recht om reeds gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk in te trekken. De (financiële) gevolgen van het intrekken van de toestemming komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 Het staat de opdrachtgever en het administratiekantoor te allen tijde vrij een opdracht zonder op opgave van redenen tussentijds te beëindigen, met dien verstaande dat het administratiekantoor een opdracht tussentijds en eenzijdig alleen zal beëindigen op een dusdanig zorgvuldige wijze dat de opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt. Een tussentijdse beëindiging laat de verschuldigdheid van de door het administratiekantoor gefactureerde en nog te factureren bedragen onverlet.

4) Gegevens ter verstrekken door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdige aanleveren van stukken en gegevens die met de opdracht en het uitvoeren van de opdracht verband houden.

5) Overmacht

5.1 Indien het administratiekantoor zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat het administratiekantoor in staat is zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.

6) Honorarium

6.1 Het administratiekantoor heeft voor aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een door het administratiekantoor bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan het administratiekantoor, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

6.2 Voor zover niet anders wordt overeengekomen worden alle werkzaamheden uitgevoerd op basis van het aantal aan de werkzaamheden bestede uren maal het uurtarief, waarbij rekening gehouden wordt met de aard, de omvang en het belang van de werkzaamheden. Reisuren worden volledig in rekening gebracht.

6.3 Door het administratiekantoor ten behoeve van opdrachtgever gedane voorschotten en betalingen aan derden worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.

6.4 Op de door het administratiekantoor bepaalde tijdstippen wordt het honorarium, vermeerderd met de onder 6.3 bedoelde bedragen, voor zover verplicht vermeerderd met omzetbelasting aan opdrachtgever in rekening gebracht. Het administratiekantoor factureert in beginsel iedere maand voor de in de vorige maand verleende diensten. Het administratiekantoor kan de frequentie van factureren eenzijdig wijzigen.

7) Betaling, retentierecht, bewaring bescheiden

7.1 Betaling van de in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Het administratiekantoor kan deze betalingstermijn eenzijdig wijzigen

7.2 Indien opdrachtgever, die handelt in uitoefening van bedrijf en beroep, niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen een schriftelijk nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft het administratiekantoor, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente van artikel 6:119a BW over het verschuldigde in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke het administratiekantoor heeft.

7.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor de incassering van de openstaande vordering, waaronder de volledige kosten voor ingeschakelde juridische bijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,–, exclusief omzetbelasting. Indien de Opdrachtgever als consument dient te worden aangemerkt,  worden de buitengerechtelijk incassokosten conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel buitengerechtelijke incassokosten berekend.

7.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep – en bedrijf  in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling , conform wettelijke bepalingen, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan betalingsverplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien.

7.5 Het administratiekantoor heeft het recht om zaken welke hij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opdracht onder zich heeft te bewaren, totdat de opdrachtgever volledig aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens het administratiekantoor voldaan heeft.

7.6 Indien de opdrachtgever, zonder daartoe te zijn gewaarschuwd of aangemaand, de bescheiden niet binnen een maand na beëindiging van de opdracht tot zich neemt worden zij vanaf dat ogenblik voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen, tenzij het administratiekantoor de bescheiden onder zich houdt in verband met het onder 7.4 bepaalde.

8) Klacht

8.1 Een klacht met betrekking tot het factuurbedrag dient schriftelijk binnen vijf werkdagen dagen na factuurdatum, aan het administratiekantoor te worden kenbaar gemaakt.

8.2 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan het administratiekantoor te worden kenbaar gemaakt binnen 14 dagen na verzenddatum van de bescheiden waarover opdrachtgever reclameert.

8.3 Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

9) Aansprakelijkheid

9.1 Het administratiekantoor is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige overleggen van gegevens of betalingen van de opdrachtgever als ook voor schade die voortvloeit uit de indiening van onvolledige en/of onjuiste gegevens of betalingen.

9.2 Alle verzendingen van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

9.3 Indien een onjuiste uitvoering van de opdracht te wijten is aan de schuld van het administratiekantoor en indien voldaan is aan het bepaalde onder 8.2 zal het administratiekantoor, voor zover mogelijk, de fouten herstellen en de vertraging opheffen. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houden met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door het administratiekantoor, is deze nimmer aansprakelijk.

9.4 Iedere persoonlijke, buitencontractuele aansprakelijkheid voor fouten van personeel van het administratiekantoor of van door deze ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

9.5 Het administratiekantoor en opdrachtgever vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

9.6 In elk geval is de aansprakelijkheid van het administratiekantoor beperkt tot het bedrag exclusief omzetbelasting dat door het administratiekantoor in rekening werd gebracht aan de opdrachtgever terzake de werkzaamheden waaruit de aansprakelijkstelling voortvloeit met een maximum van EUR 25.000,-. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het administratiekantoor aansprakelijkheid van deze vaststelt en tot uitkering overgaat wordt aansprakelijkheid van het administratiekantoor beperkt tot het bedrag dat in dat betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald van inbegrip van het eigen risico.

10) Geheimhouding

10.1 Het administratiekantoor verplicht zich tot geheimhouding van alles wat in het uitvoeren van de werkzaamheden te zijner kennis komt, behoudens voor zover hij door de opdrachtgever van deze verplichting is ontheven.

11) Bescherming van  Uw persoonlijke  gegevens

11.1 De rechtsverhouding tussen u en het administratiekantoor  wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Waarvoor wij uw gegevens gebruiken, waarom is dit belangrijk voor u, hoe lang wij uw gegevens bewaren en wat zijn uw rechten kunt u lezen in een afzonderlijke Privacyverklaring. De Privacyverklaring  kunt u vinden op onze website.

12) Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en het administratiekantoor waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

13) Wijziging, uitleg

13.1 Kurek Administratieve Dienstverlening behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Voorburg,  januari 2019

Język polski

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ: Kurek Administratieve Dienstverlening VOF

1)   Postanowienia ogólne

W rozumieniu ogólnych warunków użyte poniżej określenia oznaczają:

  1. 1  Zleceniodawca: osoba fizyczna lub prawna, która zleciła wykonawcy świadczenie pracy.

1.2   Zleceniobiorca: Kurek Administratieve Dienstverlening VOF (dalej zwany ‘administratiekantoor’)

1.3   Partner: Osoba trzecia wspomagana przez Zleceniobiorcę przy realizacji zlecenia.

2)   Zakres zastosowania ogólnych warunków

2.1 Dla wszystkich usług zleconych przez zleceniodawcę i przyjętych do wykonania przez administratiekantoor mają wyłączne zastosowanie niniejsze ogólne warunki. Dotyczy to również dodatkowych i kolejnych zleceń.

2.2 Zlecając świadczenie danej pracy, zleceniodawca jednoznacznie wyraża zgodę na przyjęcie wyłącznie obowiązujących niniejszych warunków.

2.3 W przypadku przyjęcia przez lub w imieniu administratiekantoor zlecenia złożonego przez zleceniodawcę, w którym zleceniodawca odsyła do swoich warunków ogólnych, administratiekantoor wyraźnie odrzuca warunki zleceniodawcy.

3) Data rozpoczęcia i czas trwania, realizacja i zakończenie zlecenia
3.1 Umowa zawierana jest zasadniczo po pisemnym przyjęciu zlecenia przez administratiekantoor. Przyjęcie zlecenia odbywa się za pisemnym potwierdzeniem. Wyżej wymieniona zasada odnosi się również do zmian w zleceniach. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości decydujące w tym zakresie jest faktyczne świadczenie usług.

3.2 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, chyba, że z charakteru i zakresu określonego zlecenia wynika, że została zawarta na czas określony.

3.3 Uważa się, że wszystkie zlecenia przekazywane są do wyłącznej realizacji przez administratiekantoor. Dotyczy to również sytuacji, gdy istnieje założenie, że zlecenie zostanie wykonane przez konkretną osobę. Paragrafy 7: 404, 7: 407 ust. 2 i 7: 409 holenderskiego kodeksu cywilnego (“BW”) wyraźnie nie mają zastosowania do zleceń przyjmowanych przez lub w imieniu administratiekantoor.

3.4 Podczas wykonywania zlecenia administratiekantoor dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszej jego realizacji. Administratiekantoor nie odpowiada za osiągnięcie zamierzonego rezultatu.

3.5 Administratiekantoor ma prawo do zaangażowania partnerów do wykonania przez zleceniodawce zlecenia. Ma to miejsce tylko i wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody zleceniodawcy. Związane z powyższym koszty ponosi zleceniodawca. Zleceniodawca ma prawo pisemnie wycofac raz wydana zgode w kazdym momencie realizacji umowy. Związane z wycofaniem zgody (finansowe) konsekwencje ponosi zleceniodawca.

3.6 Zleceniodawca i administratiekantoor mają, w każdym przypadku, prawo do przedterminowego zakończenia realizacji zlecenia bez podania przyczyny, przy założeniu, że administratiekantoor przerwie zlecenie przedterminowo i jednostronnie, wyłącznie w sposób rozważny i powodujący możliwie jak najmniejszą szkodę dla zleceniodawcy. Przedterminowe zakończenie realizacji zlecenia nie ma wpływu na należność kwot zafakturowanych lub do zafakturowania przez administratiekantoor.

4)    Dane udostępniane przez zleceniodawcę

4.1 Zleceniodawca jest zobowiązany do udostępnienia, w wymaganym czasie, wszelkich dokumentów i informacji, dotyczących zlecenia i niezbędnych do prawidłowego wykonania zlecenia.

5)    Siła wyższa

5.1 Jeżeli administratiekantoor nie jest w stanie terminowo lub właściwie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy, z przyczyn od niego niezależnych, zobowiązania te zostaną zawieszone do czasu, gdy administratiekantoor będzie mógł wypełniać swoje zobowiązania w sposób określony umową.

6)    Honorarium

6.1 Administratiekantoor przed rozpoczęciem świadczenia pracy ma prawo do wstrzymania się z podjęciem wykonania zlecenia do czasu wpłacenia przez zleceniodawcę na rzecz administratiekantoor uzasadnionej i odpowiedniej zaliczki na poczet wykonania zlecenia lub zagwarantowania jej zapłaty.

6.2 O ile strony nie uzgodnią inaczej, świadczenie pracy będzie odbywać się na podstawie liczby godzin przeznaczonych na wykonanie pracy, pomnożonych przez stawkę godzinową, uwzględniając charakter, zakres i znaczenie zlecenia. Godziny podróży [odbytej w związku z wykonaniem zlecenia] będą w pełni wliczane do wynagrodzenia.

6.3 Zleceniodawca zostanie w pełni obciążony zaliczkami i płatnościami dokonanymi przez administratiekantoor w imieniu zleceniodawcy na rzecz osób trzecich.

6.4 W ustalonym przez administratiekantoor czasie do wynagrodzenia mogą zostać doliczone płatności wymienione w punkcie 6.3, w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy, włącznie z podatkiem od towarów i usług. Zasadniczo administratiekantoor wystawia faktury co miesiąc za usługi świadczone w poprzednim miesiącu. Administratiekantoor może jednostronnie zmienić częstotliwość fakturowania.

7)     Płatność, prawo retencji, przechowywania dokumentów
7.1 Płatności zafakturowanych kwot należy dokonać w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, bez odliczeń lub potrąceń roszczeń. Administratiekantoor może jednostronnie zmienić termin płatności.

7.2 Jeżeli zleceniodawca, zawierający umowę  jako osoba prawna ( także firma jednoosobowa) ,  w terminie określonym powyżej lub w innym, pisemnie uzgodnionym terminie, nie dokona płatności, oznacza to zwłokę i zgodnie z prawem administratiekantoor ma prawo do naliczenia, bez uprzedniego ostrzeżenia lub powiadomienia, odsetek ustawowych, określonych w artykule 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego (“BW”), od należnej kwoty, począwszy od terminu należnej płatności do dnia całkowitej zapłaty, bez uszczerbku dla dalszych praw przysługujących administratiekantoor.

7.3 Wszelkie koszty, sądowe i pozasądowe, powstałe w celu uzyskania płatności, w tym wszelkie koszty związane z pomocą prawną, zostaną doliczone do rachunku zleceniodawcy. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą co najmniej 15% kwoty należnej od zleceniodawcy, przy minimalnej opłacie 50 euro netto. Jeśli zleceniodawca zawiera umowę  jako konsument, koszty sa wyliczane na podstawie tabeli zawartej w ‘Prawie Wierzycieli do naliczana przedprocesowych kosztow windykacyjnych’ ( Wet Inacasso Kosten).

7.4 Bez względu na uzgodnienia zawarte powyżej,  jeśli  zleceniodawca zawiera umowe jako konsument,  zwłoka ma miejsce po wezwaniu do zapłaty spełniającym wymogi Kodeksu Cywilnego (NL BW WIK)  i nie ureguluje należności lub innych zoobowiązań wynikających z umowy.

7.5 Administratiekantoor ma prawo do zatrzymania dokumentów, w których posiadanie weszło w związku z wykonaniem zlecenia, do czasu gdy zleceniodawca w pełni wywiąże się z obowiązku płatności i innych zobowiązań wobec administratiekantoor.

7.6 Jeżeli zleceniodawca, bez uprzedniego wezwania lub zawiadomienia, w terminie jednego miesiąca po wykonaniu zlecenia, nie odbierze dokumentów, będą one od tego momentu przechowywane na koszt i ryzyko zleceniodawcy, chyba, że administratiekantoor zatrzyma dokumenty w związku z okolicznościami opisanymi w punkcie 7.5.

8)     Reklamacje
8.1 Reklamacja dotycząca zafakturowanej kwoty powinna zostać złożona w administratiekantoor pisemnie, w terminie pięciu dni od daty wystawienia faktury.

8.2 Reklamacja dotyczącą wykonania zlecenia powinna zostać złożona w administratiekantoor pisemnie, w terminie czternastu dni od daty wysłania dokumentów będących przedmiotem roszczeń.

8.3 Reklamacja dotycząca wykonania zlecenia nie zwalnia zleceniodawcy z obowiązku płatności.

9)     Odpowiedzialność
9.1 Administratiekantoor nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i szkody, wynikające z nieterminowego dostarczenia informacji lub płatności przez zleceniodawcę, jak również za szkody, które wynikają z przekazania niepełnych i/lub niewłaściwych informacji lub płatności.

9.2 Wszystkie transfery informacji i dokumentów związanych ze zleceniem odbywają się na koszt i ryzyko zleceniodawcy.

9.3 W przypadku nieprawidłowego wykonania zlecenia z winy administratiekantoor, przy spełnieniu wymogu określonego w punkcie 8.2, administratiekantoor, na ile to możliwe, poprawi zaistniałe błędy i wyeliminuje opóźnienia. Za wszelkie szkody pośrednie, w jakikolwiek sposób związane ze zleceniem lub spowodowane błędem w wykonaniu zleceniaw tym stagnację w działalności przedsiębiorstwa zleceniodawcy, administratiekantoor nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

9.4 Wszelka osobista i wykraczająca poza umowę odpowiedzialność za błędy pracowników administratiekantoor lub zaangażowanych przez nie osób trzecich jest jednoznacznie wykluczona.

9.5 W przypadku jakichkolwiek roszczeń od osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją zlecenia administratiekantoor i zleceniodawca wzajemnie zwalniają się od tych roszczeń.

9.6 W każdym przypadku, odpowiedzialność administratiekantoor ogranicza się do kwoty netto, która została zafakturowana przez administratiekantoor, w odniesieniu do zleceń powodujących powstanie odpowiedzialności, w wysokości maksymalnie 25.000 euro. Jeśli ubezpieczyciel odpowiedzialności zawodowej administratiekantoor stwierdzi powstanie odpowiedzialności i wypłaci świadczenie, zakres odpowiedzialności zostanie ograniczony do kwoty, która w tym konkretnym przypadku zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela, włączając w to własne ryzyko.

10)   Zachowanie poufności
10.1 Administratiekantoor zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku ze świadczeniem pracy, chyba że przez zleceniodawcę zostanie zwolnione z tego obowiązku.

11)   Ochrona Państwa danych osobowych
11.1 Stosunek prawny między Państwem a administratiekantoor podlega prawu holenderskiemu, dlatego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem holenderskim i przepisami w zakresie ochrony prywatności, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych i AVG (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Informacje o tym, do jakich celów używamy Państwa danych, dlaczego jest to dla Państwa ważne, jak długo przechowujemy Państwa dane i jakie są Państwa prawa, znajdą Państwo w oddzielnym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

12)   Prawo właściwe
12.1 Wszystkie umowy zawarte pomiędzy zleceniodawcą i administratiekantoor, w odniesieniu do których całkowicie lub częściowo zastosowanie mają niniejsze ogólne warunki, podlegają prawu holenderskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przez Sąd Okręgowy w Amsterdamie.

13)   Zmiany, interpretacja

13.1 W przypadku rozbieżności w interpretacji treści i zakresu niniejszych ogólnych warunków holenderska wersja tekstu jest wersją obowiązującą.

Voorburg,  styczeń 2019