Privacy Verklaring KUREK Administratieve Dienstverlening

KUREK Administratieve Dienstverlening VOF,  is gevestigd aan Bruijnings Ingenhoeslaan 156, 2273 KV Voorburg en ingeschreven in de Kamer vaan Koophandel onder de nummer 66677912.

KUREK Administratieve Dienstverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dariusz Kurek is degene die binnen KUREK Administratieve Dienstverlening toezicht houdt dat uw persoonsgegevens op correcte manier verwerkt worden. U kunt contact met hem opnemen door te bellen met 070-2505715 of e-mail te sturen naar privacy@kurek.nl.

Privacy Algemeen
KUREK Administratieve Dienstverlening verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf, bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
KUREK Administratieve Dienstverlening verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en toestemming heeft gegeven om de gegevens te verwerken.

Voor het uitvoeren van haar diensten is het noodzakelijk dat KUREK Administratieve Dienstverlening van u een aantal wettelijk beschermde persoonsgegevens verzamelt en bewaart.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Burgerlijke Staat
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
KUREK Administratieve Dienstverlening verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@kurek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Burgerservicenummer (BSN)
– Fiscaal nummer voor omzetbelasting en loonbelasting

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
KUREK Administratieve Dienstverlening verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– KUREK Administratieve Dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
KUREK Administratieve Dienstverlening neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KUREK Administratieve Dienstverlening) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
KUREK Administratieve Dienstverlening bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, aldus de met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Sommige gegevens zijn wij verplicht om langer te bewaren en hanteren dan de wettelijke bewaartermijnen van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
KUREK Administratieve Dienstverlening verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KUREK Administratieve Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
KUREK Administratieve Dienstverlening gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. KUREK Administratieve Dienstverlening gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Niewsbrief
In onze nieuwsbrief informeren wij onze klanten over recente ontwikkelingen die van belang kunnen zijn op hun bedrijfsvoering en over de cursussen die georganiseerd worden door ons bedrijf en onze partners. Heb je in het verleden toestemming gegeven maar mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kun je dit ter allen tijde te melden bij ons door mail te sturen naar privacy@kurek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KUREK Administratieve Dienstverlening en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@kurek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. KUREK Administratieve Dienstverlening wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen|
KUREK Administratieve Dienstverlening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde pc, in met een wachtwoord beveiligde map en op een externe schijf en/ of mobile telefoon. Al deze gegevensdragers zijn voorzien van de meest recente versie van beveiligingssoftware en worden regelmatig geüpdatet.

Voor zover er  persoonlijke gegevens worden verzameld buiten de hierboven omschreven digitale opslag, worden deze bewaard in een middels een slot beveiligde brandkast. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens.

KUREK Administratieve Dienstverlening is verplicht om eventuele datalek bij te vermelden in zgn. datalekkenregister. Ernstige datalek, die waarschijnlijk nadelige gevolgen kan hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkene wordt door ons gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op privacy@kurek.nl.

Wijzigingen en vragen
KUREK Administratieve Dienstverlening behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. KUREK Administratieve Dienstverlening  adviseert je regelmatig dit privacy statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement van KUREK Administratieve Dienstverlening dan kun je deze richten aan KUREK Administratieve Dienstverlening Bruijnings Ingenhoeslaan 154 2273 KV Voorburg, 0702505715 of privacy@kurek.nl t.a.v. Dariusz Kurek.

Meest recente update: januari 2019.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności firmy KUREK Administratieve Dienstverlening (Pools)
KUREK Administratieve Dienstverlening, z siedzibą przy Bruijnings Ingenhoeslaan 156, 2273 KV Voorburg, zarejestrowane w Rejestrze Firm Izby Handlowej, pod numerem 66677912.

KUREK Administratieve Dienstverlening jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Osoba odpowiedzialna za dochowywanie ustaleń zawartych w tym dokumencie jest Dariusz Kurek. Możesz się z nim skontaktować wysyłając e-mail na adres: privacy@kurek.nl lub telefonicznie, pod numerem telefonu 070-2505715.

Ogólne zasady ochrony prywatności
KUREK Administratieve Dienstverlening nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych, chyba, że zostaną nam one przez Ciebie podane świadomie i dobrowolnie. Naszą stronę internetową można więc odwiedzać anonimowo.

Przetwarzane przez nas dane osobowe
KUREK Administratieve Dienstverlening przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub osobiście przekazałeś nam te dane i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie.

Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

– Imię i nazwisko
– Płeć
– Data urodzenia
– Miejsce urodzenia
– Dane adresowe
– Stan cywilny
– Numer telefonu
– Adres e-mail
– Informacje na temat Twojej aktywności na naszej stronie
– Typ przeglądarki i rodzaj urządzenia
– Numer rachunku bankowego

Szczególne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy
KUREK Administratieve Dienstverlening przetwarza następujące szczególne i/lub wrażliwe, dotyczące Ciebie dane osobowe:

– dane dotyczące osób w wieku poniżej 16 lat:

KUREK Administratieve Dienstverlening nie na celu gromadzenie danych osobowych osób,  które nie osiągnęły 16 lat. Pomijając przypadki kiedy opiekunowie prawni wyrazili na to pisemna zgodę. Nie możemy jednak zweryfikować, czy dany użytkownik osiągnął już 16 lat. Dlatego zachęcamy rodziców do monitorowania aktywność swoich dzieci w sieci, aby zapobiec gromadzeniu danych osobowych dzieci bez zgody ich rodziców. Jeśli jesteś przekonany, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby nieletniej bez Twojego pozwolenia, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres privacy@kurek.nl a my usuniemy tę informację.

– Numer socjalno-fiskalny (BSN).

– Numer ewidencji podatkowej dla płatników podatku od towarów i usług oraz podatku od wynagrodzeń.

 

W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną przetwarzamy dane osobowe
KUREK Administratieve Dienstverlening przetwarzają Twoje dane osobowe w następujących celach:

– Obsługa Twoich płatności.
– Wysyłanie naszego biuletynu i/lub broszury reklamowej.
– Możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego z Tobą w przypadkach, kiedy jest to konieczne do wykonania naszej usługi.
– Informowanie Cię o zmianach w naszych usługach i produktach.
– Stworzenie Ci możliwości założenia konta.
– Dostarczanie Ci produktów i usług.
– KUREK Administratieve Dienstverlening przetwarza dane osobowe również w przypadkach, kiedy jesteśmy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w przypadku informacji, których potrzebujemy do naszego zeznania podatkowego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
KUREK Administratieve Dienstverlening nie podejmuje decyzji w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych w sytuacjach, kiedy może to mieć (istotne) konsekwencje dla osób, do których odnoszą się dane. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy komputerowe lub systemy, bez angażowania człowieka (np. pracownika KUREK Administratieve Dienstverlening).

Jak długo przechowujemy dane osobowe
KUREK Administratieve Dienstverlening przechowuje Twoje dane osobowe nie dłużej, niż jest to absolutnie konieczne do realizacji celów, w jakich zostały one zgromadzone czyli np. do realizacji zlecenia. Jesteśmy prawnie zobligowani, aby niektóre dane osobowe przechowywać dłużej niż jest to konieczne do zrealizowana zlecenia. Stosujemy wtedy ustawowo obowiązujący okres przechowywania trwający maksymalnie 7 lat.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
KUREK Administratieve Dienstverlening nie sprzedaje Twoich danych stronom trzecim i udostępnia je wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wywiązania się z obowiązku prawnego. Z firmami, które przetwarzają Twoje dane na nasze zlecenie, zawieramy umowę o udostępnianiu danych, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych. W takich przypadkach KUREK Administratieve Dienstverlening pozostaje odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

Pliki cookies lub podobne stosowane przez nas techniki
KUREK Administratieve Dienstverlening korzysta z funkcjonalnych, analitycznych i śledzących plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej. KUREK Administratieve Dienstverlening wykorzystuje pliki cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one, że witryna działa poprawnie i że na przykład zapamiętywane są preferowane ustawienia. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania naszej witryny i jej optymalizacji. Ponadto umieszczamy pliki cookie, które śledzą Twoje nawyki przeglądania, abyśmy mogli oferować spersonalizowane treści i reklamy. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie poinformowaliśmy Cię o tych plikach cookie i poprosiliśmy Cię o pozwolenie na ich umieszczenie. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto możesz również usunąć wszystkie informacje zapisane wcześniej w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz pod linkiem: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Newsletter
Nasz biuletyn informacyjny ma na celu informowanie naszych klientów i osób zainteresowanych o zmianach zachodzących w dziedzinie prowadzenia własnej firmy, a także informowanie o kursach organizowanych przez naszą firmę i jej partnerów. Jeśli nie chcesz już otrzymywać biuletynu, możesz w każdej chwili z niego zrezygnować wysyłając e-mail na adres privacy@kurek.nl.

Dostęp, zmiana lub usuwanie danych
Masz prawo do dostępu, zmiany lub usuwania swoich danych osobowych. Masz również prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez KUREK Administratieve Dienstverlening oraz prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz zwrócić się do nas o przesłanie danych osobowych, które gromadzimy, do Ciebie lub innej wymienionej przez Ciebie organizacji w postaci pliku komputerowego. Możesz przesłać prośbę o dostęp, zmianę, usunięcie, przekazanie danych osobowych lub prośbę o anulowanie Twojej zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na adres privacy@kurek.nl. Ponieważ chcemy mieć pewność, że wniosek o dostęp został złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie razem z wnioskiem kopii Twojego dokumentu tożsamości. Zwróć uwagę, aby na tej kopii Twoje zdjęcie, MRZ (strefa czytelna maszynowo, pasek z numerami na dole dokumentu), numer dokumentu i numer socjalno-fiskalny (BSN) nie były widzialne. Ma to na celu ochronę Twojej prywatności. Udzielimy odpowiedzi na Twój wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czterech tygodni. KUREK Administratieve Dienstverlening pragnie również poinformować Cię o możliwości złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego Autoriteit Persoonsgegevens (Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych). Można to zrobić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe
KUREK Administratieve Dienstverlening poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie kroki, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i zmianom bez Twojej zgody. Zgromadzone dane osobowe są  przechowywane na zabezpieczonym komputerze w  hasłem zabezpieczonych plikach i na dysku zewnętrznym oraz telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki posiadają najnowsze wersje zabezpieczeń  i regularnie pobierane są  aktualizacje oprogramowania.

O ile dane osobowe przechowywane są poza nośnikami elektronicznymi  (czyli w wersji papierowej) ma to miejsce w szafie pancernej zabezpieczonej kluczem. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych przechowywanych w ten sposób.

Jesteśmy zobowiązani rejestrować ewentualny wyciek danych osobowych w rejestrze. Groźny wyciek danych osobowych, który może mieć konsekwencje dla sfery prywatnej Zleceniodawcy będzie zgłoszony przez KUREK Administratieve Dienstverlening do Autoriteit Persoonsgegevens.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio chronione lub zauważysz oznaki nadużycia, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta wysyłając e-mail na adres: privacy@kurek.nl

Zmiany i pytania
KUREK Administratieve Dienstverlening zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. KUREK Administratieve Dienstverlening sugeruje, abyś regularnie śledził zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności KUREK Administratieve Dienstverlening, możesz skontaktować się z KUREK Administratieve Dienstverlening pod adresem Ingenhoeslaan 156, 2273 KV Voorburg, telefonicznie: 070-2505715 lub mailowo: privacy@kurek.nl

Ostatnia wersja: styczeń 2019.